Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Hiển thị các bài đăng có nhãn thuc-hanh-tin-12. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thuc-hanh-tin-12. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài tập và thực hành 11-Tạo báo cáo (Tin 12)

 Bài 1. Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (sử dụng hàm Count)

Bài 2. Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6,5 trở lên).

Hướng dẫn:   -Tạo mẫu hỏi cho danh sách các học sinh khá;

                        -Tạo báo cáo dựa trên mẫu hỏi này.

Bài tập và thực hành 10-Mẫu hỏi trên nhiều bảng (Tin 12)

 Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.

Bài 1. Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) cùng số lần được đặt.

Bài 2. Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm Avg, Max, Min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.


Dữ liệu dùng đề làm bài tập và thực hành 10-Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Video hướng dẫn làm bài tập và thực hành 10-Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài tập và thực hành 9-Mẫu hỏi trên một bảng (Tin 12)

Bài 1. Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi liệt kê và sắp thứ tự theo tổ, họ tên, ngày sinh của các bạn nam

Bài 2. Mẫu hỏi có gộp nhóm

Trong CSDL QuanLi_HS tạo mẫu hỏi ThongKe có sử dụng các hàm gộp nhóm để so sánh trung bình điểm Toán và điểm Văn giữa các tổ.

Bài 3. Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi KI_LUC_DIEM thống kê các điểm cao nhất của tất cả các bạn trong lớp về từng môn (Toán, Lí, Hóa, Văn, Tin).


Dữ liệu dùng đề làm bài tập và thực hành 9-Mẫu hỏi trên một bảng

Video hướng dẫn làm bài tập và thực hành 9-Mẫu hỏi trên một bảng

Bài tập và thực hành 8-Tổng hợp - Tạo cấu trúc bảng, liên kết, nhập dữ liệu, tạo biểu mẫu (Tin 12)

 Thực hiện các yêu cầu sau:

1.Khởi động Access 2010, tạo CSDL với tên là HOC_TAP. Trong CSDL HOC_TAP tạo cấu trúc của 3 bảng như hình bên dưới.

2.Tạo liên kết giữa các bảng:

3.Nhập dữ liệu cho 3 bảng:4.Tạo biểu mẫu như hình bên dưới (lưu ý: lấy dữ liệu từ 3 bảng và có các nút lệnh)

Bài tập và thực hành 7: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu đơn giản - lấy dữ liệu từ nhiều bảng (Tin 12)

Bài 1: Tạo biểu mẫu theo hình bên dưới (lấy dữ liệu từ bảng Hóa Đơn và bảng Mặt hàng)

Bài 2: Tạo biểu mẫu theo hình bên dưới (lấy dữ liệu từ bảng Hóa đơn và bảng Khách hàng)


-Video hướng dẫn làm bài tập và thực hành 7

Bài tập và thực hành 6: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu đơn giản-Thêm các nút lệnh (Tin 12)

Bài 1: Tạo biểu mẫu Quản lí điểm học sinh như hình bên dưới, chú ý các nút lệnh Thêm, Xóa, Đóng Form
Bài 2: Tạo biểu mẫu Thông tin học sinh như hình bên dưới, chú ý các nút lệnh Thêm bản ghi, Xóa bản ghi, Lưu bản ghi, In bản ghi, Đóng ứng dụngBài tập và thực hành 5: Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu đơn giản (Tin 12)

Bài 1: Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Bài 2: Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:

Bài 3: Sử dụng các công cụ để:
    a).Lọc ra các học sinh nam
    b).Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.
    c).Lọc ra các học sinh nữ.

 Bài tập và thực hành 4-Các thao tác cơ bản trên bảng (tt) (Tin 12)

Yêu cầu:

      1. Mở phần mềm Access trên máy tính, tạo cơ sở dữ liệu với tên là SINH_VIEN.accdb. Tạo các bảng dữ liệu có cấu trúc được mô tả như hình bên dưới:

    2. Thực hiện tạo liên kết cho các bảng vừa tạo ở phần trên.

    3. Nhập dữ liệu cho các bảng.CỦNG CỐ - DẶN DÒ >> Xem lại lý thuyết bài 3
>> Xem lại video lý thuyết bài 3
>> Xem trước lý thuyết bài 4-Biểu mẫu (form) trong access 2010
>> Xem trước Video bài 4-Biểu mẫu (form) trong access 2010

Bài tập và thực hành 4-Các thao tác cơ bản trên bảng (Tin 12)

     Yêu cầu: Sử dụng CSDL Bai2.accdb đã được thực hành ở Bài tập thực hành 2, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Sắp xếp lại trường Ten theo thứ tự bảng chữ cái.

2. Sắp xếp dữ liệu của trường To theo thứ tự tăng dần.

3. Sắp xếp dữ liệu của trường Toan theo thứ tự giảm dần.

4. Hiển thị danh sách các học sinh nam.

5. Hiển thị danh sách các học sinh nữ tổ 1

6. Hiển thị danh sách các học sinh có điểm Toán, Lí, Hóa từ 8 trở lên.

7. Hiển thị danh sách các đoàn viên nam

8. Hiển thị danh sách các đoàn viên có điểm 3 môn Toán, Lí, Hóa từ 8.0 trở lên.

9. Hiển thị danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

10. Hiển thị danh sách các bạn là đoàn viên có điểm môn Toán trên 8.


CỦNG CỐ - DẶN DÒ >> Xem lại lý thuyết bài 3
>> Xem video lý thuyết bài 3
>> Làm Bài tập và thực hành 4-Các thao tác cơ bản trên bảng (tt)
>> Xem video hướng dẫn làm bài tập và thực hanh 4-Các thao tác cơ bản trên bảng (tt)

Bài tập và thực hành 3-Tạo nhiều bảng trong một cơ sở dữ liệu (Tin 12)

Yêu cầu:

1. Khởi động Microsoft Access 2010, tạo CSDL với tên KINH_DOANH. Trong CSDL này tạo 3 bảng có tên và cấu trúc được mô tả như sau:


2. Nhập dữ liệu cho 3 bảng vừa tạo


3. Lưu lại các nội dung đã thực hiện.
Bài tập và thực hành 2-Tạo cấu trúc bảng (Tin 12)

Bài 1:

1. Khởi động Microsoft Access 2010, tạo CSDL với tên Bai1.accdb. Trong CSDL này tạo bảng với tên là HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:


2. Nhập dữ liệu cho bảng vừa tạo ở trên và lưu lại.


Bài 2:

1. Khởi động Microsoft Access 2010, tạo CSDL với tên Bai2.accdb. Trong CSDL này tạo bảng với tên là HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Lưu ý: Các trường Toan, Li, Hoa có kiểu dữ liệu là số thực, trường To có kiểu dữ liệu là số nguyên.


v Tùy chỉnh kiểu dữ liệu số thực trong Access.

Do giá trị mặc định của kiểu Number là số nguyên (Long Integer), nên khi bạn nhập giá trị là số thực cho các trường thì giá trị đó sẽ tự chuyển đổi về số nguyên. Vì vậy nếu bạn muốn nhập giá trị là số thực cho các trường có kiểu Number thì cần thay đổi thuộc tính kiểu Number từ Long Integer à Double. Cách thực hiện:

u Mở bảng ở chế độ thiết kế - Design view.

v Chọn trường cần tùy chỉnh (Trường có kiểu Number) - Toan.

w Trong hộp thoại Field Properties, tại dòng Field Size, ta chọn kiểu Double.

x Tương tự, thực hiện cho các trường Li, Hoa sau đó lưu lại.


            2. Nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH và lưu lại.


Bài tập và thực hành 1-Làm quen với Microsoft Access 2010 và bảng (Tin 12)

Yêu cầu:

1. Khởi động Microsoft Access 2010, tạo CSDL với tên QuanLi_HS.accdb. Trong CSDL này tạo bảng với tên là HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:


2. Chỉ định khóa chính: Chọn trường Maso làm khóa chính.

3. Chuyển trường To lên phía trên trường Diachi (dưới trường Doanvien).

4. Thêm tiếp theo vào bảng vừa tạo ở trên các trường: Toan, Van, Anh đều có kiểu dữ liệu là Number.

5. Xóa đi trường Toan vừa tạo.

6. Lưu lại cấu trúc bảng vừa tạo với tên là HOC_SINH.
Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng (sgk Tin 12 trang 61-62)

Bài 1: (sgk Tin 12 - trang 61): Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như trong mục 1 bài 7.

Hướng dẫn:

-Khởi động Access

-Nháy đúp vào Blank database

-Chọn File à Save Database As

-Chọn Yes


-Chọn ổ đĩa lưu cơ sở dữ liệu

-Dòng File name: Đặt tên cho cơ sở dữ liệu là KINH_DOANH

-Nháy nút Save để lưu cơ sở dữ liệu

-Khi đó màn hình cơ sở dữ liệu còn trống, chưa có đối tượng nào

*Tạo cấu trúc cho 3 bảng như sau:

   -Nháy Create à Table Design

    +Bảng KHACH_HANG

    -Nháy vào dấu X góc trên bên phải màn hình tạo cấu trúc bảng

    -Chọn Yes

    -Nháy OK


    +Bảng MAT_HANG

    -Nháy vào dấu X góc trên bên phải màn hình tạo cấu trúc bảng

    -Chọn Yes

   -Nhập tên bảng là MAT_HANG

   -Nháy OK


   +Bảng HOA_DON

    -Nháy vào dấu X góc trên bên phải màn hình tạo cấu trúc bảng

    -Chọn Yes

    -Nhập tên bảng là HOA_DON

    -Nháy OK

Bài 2: (sgk Tin 12 - trang 62)-Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để có sơ đồ liên kết như trên hình 49.

Hướng dẫn:

      -Từ CSDL KINH_DOANH

      -Chọn Database Tools à Relationships

        -Hộp thoại Show Table xuất hiện như hình bên dưới

        -Nháy đúp chuột vào tên của các bảng HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG

      -Nháy nút Close để đóng cửa sổ Show Table

      -Di chuyển các bảng để có thứ tự như sau (muốn di chuyển các bảng ta nháy và giữ chuột trái lên tiêu đề của các bảng kéo chuột để di chuyển)

    -Kéo và giữ chuột trái vào trường Ma_khach_hang của bảng KHACH_HANG để vào trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON, hộp thoại Edit Relationships xuất hiện:

        -Nháy vào nút Create

        -Ta được một đường liên kết

        -Tương tự kéo trường Ma_mat_hang của bảng MAT_HANG để vào trường Ma_mat_hang của bảng HOA_DON

    Sau khi liên kết xong, nhập dữ liệu cho 3 bảng như sgk trang 61-62

    *Chú ý: Muốn xóa dây liên kết, nháy chuột vào dây liên kết để chọn rồi bấm phím Delete trên bàn phím, chọn Yes để xác nhận xóa.


Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook