Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Hiển thị các bài đăng có nhãn kiem-tra-tin-11. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kiem-tra-tin-11. Hiển thị tất cả bài đăng

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ II - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022)

 Bài 8. Kiểu danh sách (list) và hàm range

Bài 1. Khởi tạo list chứa n giá trị. In ra màn hình giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong list.

Chương trình gợi ý:

Bài 2. Khởi tạo list chứa n giá trị. Sắp xếp các số trong list từ nhỏ đến lớn và ngược lại.

Chương trình gợi ý:

Bài 3. Khởi tạo list chứa n giá trị. Không dùng hàm max, tìm và in ra màn hình giá trị lớn nhất trong list.

Chương trình gợi ý:

Bài 4. Khởi tạo list chứa n giá trị. Không dùng hàm min, tìm và in ra màn hình giá trị nhỏ nhất trong list.

Chương trình gợi ý:

Bài 9. Kiểu chuỗi (string) và hàm range()

Bài 1. Viết chương trình nhập vào họ tên, tuổi, địa chỉ của một người. In ra màn hình sau bao nhiêu năm nữa người đó sẽ được 100 tuổi.

Chương trình gợi ý:

Bài 2: Viết chương trình nhập họ tên của hai người và đưa ra màn hình họ tên dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra họ tên nhập sau.

Chương trình gợi ý:

Bài 3. Viết chương trình nhập vào một chuỗi từ bàn phím và đếm số lượng từ có trong chuỗi.

Chương trình gợi ý:

Bài 4. Viết chương trình nhập hai chuỗi bất kì từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của chuỗi thứ nhất có giống với kí tự cuối cùng của chuỗi thứ hai không.

Chương trình gợi ý:

Bài 10- Kiểu tệp (file)

Bài 1. Cho 2 biến a = 15, b = 35. Viết chương trình ghi vào tệp có tên là “tong.txt” được lưu ở ổ đĩa D trên máy tính các nội dung sau: Giá trị biến a, giá trị biến b, giá trị tổng của 2 biến, mỗi giá trị ghi trên một dòng. Kết quả hiển thị như hình bên dưới.

Chương trình gợi ý:

Bài 2. Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp có tên là “Xinchao.txt” được lưu trữ trong ổ đĩa D của máy tính và in các giá trị đó ra màn hình. Kết quả của tệp khi hiển thị như hình bên dưới:

Chương trình gợi ý:

Bài 3. Viết chương trình thực hiện việc nhập một xâu vào từ bàn phím và thực hiện ghi xâu vừa nhập đó vào tệp Input.txt.

Chương trình gợi ý:Bài 4. Cho tệp Output.txt có giá trị như hình bên dưới.Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp đã cho và in ra màn hình: Giá trị thứ nhất, giá trị thứ hai và tổng hai giá trị đó.

Chương trình gợi ý:Đề kiểm tra giữa kỳ II - Môn tin 11 (Năm học: 2021-2022), Mã đề: 112

 

            Trường THPT Quốc Thái                                         Đề kiểm tra giữa kỳ II
                        Tổ: Tin học                                                    Năm học: 2021-2022
                                                                                               Môn: Tin học 11

Bài 1. Khởi tạo list a có 5 giá trị bất kì kiểu số nguyên. Tính và in ra kích thước của list a, in ra các chỉ số của list a. (5 điểm)

Bài 2. Nhập vào một chuỗi và 1 kí tự bất kì từ bàn phím. Đếm số lần xuất hiện của kí tự đó trong chuỗi. (5 điểm)

------HẾT------

Ghi chú: Học sinh nộp lại đề sau khi làm bài xong!


ĐÁP ÁN

Bài 1:Bài 2:Đề kiểm tra giữa kỳ II - Môn tin 11 (Năm học: 2021-2022), Mã đề: 111


        Trường THPT Quốc Thái                                         Đề kiểm tra giữa kỳ II
                    Tổ: Tin học                                                    Năm học: 2021-2022
                                                                                            Môn: Tin học 11

Bài 1. Khởi tạo list a có 5 giá trị bất kì kiểu số nguyên. Tính và in ra kích thước của list a, in ra các giá trị có trong list a. (5 điểm)

Bài 2. Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kì. Đưa ra màn hình chuỗi đó sau khi xóa bỏ các dấu cách (nếu có). (5 điểm)

------HẾT------

Ghi chú: Học sinh nộp lại đề sau khi làm bài xong!


ĐÁP ÁN

Bài 1:Bài 2:
                                                     Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ II - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022)

Bài 8. Kiểu danh sách (list) và hàm range()

Bài 1. Khởi tạo list a có 4 giá trị kiểu số nguyên, tính và in ra kích thước của list a, in ra các số có trong list a.

Bài 2. Khởi tạo list a có 4 giá trị kiểu số nguyên, tính và in ra kích thước của list a, in ra các chỉ số của list a.

Bài 3. Khởi tạo list chứa giá trị nhiệt độ của 7 ngày trong tuần. Tính và in ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần.

Bài 4. Khởi tạo list chứa giá trị nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, giá trị nhiệt độ được nhập vào từ bàn phím. Tính và in ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần.

Bài 5. Khởi tạo list chứa giá trị nhiệt độ của 7 ngày trong tuần, giá trị nhiệt độ được nhập vào từ bàn phím. Tính nhiệt độ trung bình của tuần. Đếm xem có bao nhiêu ngày nhiệt độ lớn hơn trung bình.

Bài 9. Kiểu chuỗi (string) và hàm range()

Bài 1. Viết chương trình nhập một chuỗi vào từ bàn phím và đưa ra màn hình chuỗi đó nhưng được viết theo thứ tự ngược lại.

Bài 2. Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kì. Đưa ra màn hình chuỗi đó sau khi xóa bỏ các dấu cách (nếu có).

Bài 3. Nhập vào một chuỗi bất kì từ bàn phím. Kiểm tra chuỗi đó có phải là xâu đối xứng hay không. Xâu đối xứng có tính chất: đọc nó từ phải sang trái giống như đọc từ trái sang phải (còn được gọi là xâu palindrome).

Bài 4. Nhập vào một chuỗi từ bàn phím. Đếm số lượng kí tự trong chuỗi.

Bài 5. Nhập vào một chuỗi và 1 kí tự bất kì từ bàn phím. Đếm số lần xuất hiện của kí tự đó trong chuỗi.Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022), Mã đề: 112

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022). Mấy em đăng nhập, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022), Mã đề: 111

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022). Mấy em đăng nhập, điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu để làm bài nhé. Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ I - Môn tin 11 (Năm học 2021-2022)

Đây là đề cương ôn tập kiểm tra cuối kỳ I dành cho học sinh khối 11 năm học 2021-2022. Gồm có 50 câu nhưng có một số câu trùng các em cứ làm bình thường để ôn tập nhé!

Đề số 2 - Kiểm tra giữa kỳ I - Năm học 2021-2022 (Môn tin 11)

Đây là đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2022. Các em học sinh điều đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để đăng nhập và làm bài! Chúc các em làm bài thật tốt!

Đế số 1 - Kiểm tra giữa kỳ I - Năm học 2021-2022 (Môn tin 11)

Đây là đề kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2022. Các em học sinh điều đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để đăng nhập và làm bài! Chúc các em làm bài thật tốt!

Đề kiểm tra thường xuyên lần 1-Tin 11 (HKI-NH 2021-2022)

Đây là đề kiểm thường xuyên lần 1- Năm học 2021-2022 môn tin học khối 11. Các em học sinh đọc thật kỹ đề bài và thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra!


Đề kiểm tra giữa kỳ I - Năm học 2020-2021 (Tin học 11)

Đây là đề kiểm tra giữa kỳ I - Năm học 2020-2021 môn tin học khối 11. Các em học sinh đọc thật kỹ đề bài và thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra!


Đáp án kiểm tra giữa kỳ I - Năm học 2020-2021 (Tin học 11)

Đây là đáp án kiểm tra giữa kỳ I - Năm học 2020-2021 môn tin học khối 11. Các em học sinh tham khảo để rút kinh nghiệm!


Đề kiểm tra cuối kỳ I - Năm học 2020-2021 (Tin học 11)

Đây là đề kiểm tra cuối kỳ I - Năm học 2020-2021 môn tin học khối 11. Các em học sinh đọc thật kỹ đề bài và thực hiện đúng theo yêu cầu đề ra!


Đáp án kiểm tra cuối kỳ I - Năm học 2020-2021 (Tin học 11)

    Đây là đáp án kiểm tra cuối kỳ I - Năm học 2020-2021 môn tin học khối 11. Các em học sinh tham khảo để rút kinh nghiệm!


Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook