Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Bài 6-Vòng lặp for và hàm range (Python dành cho người mới bắt đầu)

        Có những bài toán mà khi giải chúng được lặp đi lặp lại nhiều lần một công việc, chẳng hạn như: 1 + 2 + 3 + 4 +,… gặp những bài toán như thế chúng ta nên dùng vòng lặp for để giải chúng.

    Cú pháp vòng lặp for:

for biến đếm in dữ liệu:                   ó     for i in range(1, n+1):

+ Biến đếm là chỉ số của các phần tử trong list (danh sách).

+ Dữ liệu có thể là range (vùng), list (danh sách), string (chuỗi), ...

Hàm range( ) được tích hợp sẵn trong Python, được sử dụng để tạo một chuỗi các số bắt đầu từ 0 (hoặc bắt đầu từ một số bất kì theo chỉ định), tăng lên 1 (theo mặc định) và kết thúc tại một số được chỉ định.

    Cú pháp hàm range( )

range(stop) ó    range(10) là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

         hoặc:

range(start, stop, step)

    + start: số nguyên bắt đầu. Giá trị mặc định là 0. (hoặc bắt đầu từ một số bất kì)

    + stop: số nguyên kết thúc, chuỗi sẽ kết thúc với tham số này.

    + step: số nguyên xác định khoảng cách giữa các số bên trong chuỗi. Nếu không có tham số step thì step mặc định là 1.

     Ví dụ 1: Tính tổng s = 1+2+3+4+…+n

    Khi chạy chương trình:

    Giải thích:

         với n = 5,   range(1, n+1) :    

         thì   start = 1    stop = 6    step = 1 (mặc định) s = s+i

    Ví dụ 2: Tính tích (tich = 1x2x3x4x…x n)

    Khi chạy chương trình:

    Giải thích:

         với n = 3,   range(1, n+1) :    

         thì   start = 1    stop = 4    step = 1 (mặc định) tich = tich*i

    KẾT LUẬN

         Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong vòng lặp for và hàm range. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cần phải làm thật nhiều bài tập nhé!


Củng cố bài - giao nhiệm vụ >> Xem lại lý thuyết bài 6-Vòng lặp for và hàm range
>> Xem lại video lý thuyết bài 6-Vòng lặp for và hàm range
>> Làm bài tập thực hành 6 (Bài 1, bài 2, bài 3)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook