Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: Lịch sử - Mã đề: 323

 Đây là đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, môn Lịch sử-mã đề 323. Các em xem đề có đáp án (theo đáp án của Bộ GD và ĐT) để tự học sau đó làm bài trắc nghiệm trực tuyến có chấm điểm để ôn bài. Chúc các em đậu tốt nghiệp thật cao!

Câu 1: Ở Nam Phi, bản Hiến pháp tháng 11-1993 đã chính thức xoá bỏ chế độ

   A. phân biệt chủng tộc.                            B. thị tộc.     

   C. phát xít.                                              D. chiếm hữu nô lệ.

Câu 2: Đến năm 2000, một trong những “con rồng” kinh tế của châu Á là

   A. Tây Ban Nha.                                      B. Xuđăng.   

C. Angiêri.                                              D. Hàn Quốc.

Câu 3: Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là

   A. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.               B. chống chính quyền Sài Gòn.

C. chống thực dân Anh Xâm lược.              D. chống chế độ phân biệt chủng tộc.

Câu 4: Tháng 4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đông Dương là

   A. phát xít Italia.                                      B. thực dân Hà Lan.            

   C. phát xít Đức.                                       D. đế quốc Mĩ.

Câu 5: Đầu năm 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành được thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây ?

   A. Bắc Lào.                                             B. Phước Long.       

   C. Thượng Lào.                                       D. Trung Lào.

Câu 6: Về quân sự, nhân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ?

   A. Kí Hiệp định Pari.                                 B. Kí Tạm ước Việt-Pháp.

   C. Kí Hiệp định Giơneve.                           D. Chiến thắng Ấp Bắc.

Câu 7: Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ năm 1986?

   A. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp.    

   B. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

   C. Chỉ phát triển kinh tế tập thể.

   D. Chỉ phát triển công nghiệp nhẹ.

Câu 8: Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phần lớn học viên tham gia các lớp đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là

   A. đại tư sản.                                  B. thanh niên, trí thưc.

   C. nông dân.                                   D. địa chủ phong kiến.

Câu 9: Trong những năm 1919-1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam câu kết chặt chẽ với đế quốc Pháp?

   A. Tư sản mại bản.                          B. Thợ thủ công.   

   C. Công nhân.                                 D. Nông dân.

Câu 10: Quốc gia nào sau đây mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người ?

   A. Ai Cập.                                       B. Libi.                

   C. Cuba.                                         D. Liên Xô.

Câu 11: Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hoá từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

   A. Sự phát triển nhanh của lực lượng sản xuất.          

   B. Sự tăng trưởng nhanh của kinh tế.

   C. Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghê.          

   D. Sự bất công xã hội thêm trầm trọng.

Câu 12: Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương giúp đỡ việc lập mặt trận ở nước nào sau đây?

   A. Na Uy.                                        B. Thuỵ Điển.       

   C. Lào.                                           D. Thuỵ Sĩ.

Câu 13: Trong những năm 1951-1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam?

   A. Phá kho thóc Nhật.                      B. Diệt phát xít Đức.

   C. Chống dịch Covid-19.                   D. Thi đua yêu nước.

Câu 14: Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953-1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây?

   A. Văn hoá.                                     B. Giáo dục.         

   C. Y tế.                                           D. Quân sự.

Câu 15: Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX là

   A. cải cách trang phục.                     B. Cần vương.      

   C. cải cách lối sống.                         D. học chữ Quốc ngữ.

Câu 16: Năm 1999, đồng ơro (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây?

   A. Châu Âu.                                    B. Châu Phi.              

   C. Mĩ Latinh.                                   D. Châu Á.

Câu 17: Từ sau Chiến tranh lạnh đến năm 2000, để xây dựng sức mạnh thực sự, hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển

   A. điện ảnh.                                    B. thể dục, thể thao.        

   C. văn học, nghệ thuật.                    D. kinh tế.

Câu 18: Tháng 9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây?

   A. Miền Nam hoàn toàn giải phóng.           B. Miền Bắc đã được giải phóng.

   C. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.          D. Đất nước đã được thống nhất.

Câu 19: Theo Hiệp định Sơ bộ (ngày 6-3-1946), quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm giải phóng quân đội nào sau đây?

   A. Brunây.                                      B. Ănggôla.               

   C. Nhật Bản.                                   D. Áo.

Câu 20: Trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính của thế giới?

   A. Mĩ.                                             B. Môdămbích.     

   C. Campuchia.                                 D. Marốc.

Câu 21: Đầu thế kỉ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Châu Trinh mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam?

   A. Tư sản Anh.                                B. Binh lính.       

   C. Sĩ phu tiến bộ.                             D. Thương nhân Ấn Độ.

Câu 22: Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

   A. Thành lập Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).            

   B. Thành lập Ngân hàng Thế giới (WB).

   C. Thành lập Liên minh châu Âu (EU).               

   D. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản.

Câu 23: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai không có nội dung nào sau đây?

   A. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ.          

   B. Có đông đảo nhân dân tham gia.

   C. Nhận viện trợ theo Kế hoạch Mácsan.            

   D. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi.

Câu 24: Hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hoá của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?

   A. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động. 

   B. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động.

   C. Đấu tranh đòi thực dân Anh rút về nước.       

   D. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin cho công nhân.

Câu 25: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

   A. Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA) ra đời. 

   B. Liên Xô tham gia chiến tranh chống phát xít.

   C. Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) được thành lập.

   D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra đời.

Câu 26:Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965-1968), thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mĩ?

   A. Vạn Tường.                                 B. Lai Châu.         

   C. Biên giới.                                    D. Việt Bắc.

Câu 27: Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951-1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây?

   A. Mở chiến dịch Huế-Đà Nẵng.        

   B. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

   C. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh.          

   D. Thành lập chính quyền Xô viết.

Câu 28: Năm 1921, Chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây?

   A. Nga Xô viết.                                        B. Pêru.  

   C. Panama.                                             D. Côlômbia.

Câu 29: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng loại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

   A. Phát xít Nhật Bản đầu hàng đồng minh không điều kiện.

   B. Quá trình chuẩn bị toàn diện của Đảng Cộng sản Đông Dương.

   C. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

   D. Truyền thống yêu nước của toàn dân tộc được phát huy.

Câu 30: Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mĩ ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

   A. nhận được viện trợ từ các nước châu Phi.      

   B. thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí.

   C. nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xô. 

   D. nhận được viện trợ từ các nước Đông Âu.

Câu 31: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Việt Nam?

   A. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

   B. Buộc Mĩ phải quay lại đàm phán ở Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh.

   C. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thê lực lượng chính trị.

   D. Mở ra khả năng sớm kết thúc chiến tranh thông qua con đường đàm phán.

Câu 32: Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve?

   A. Được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đông-Tây đang căng thẳng.

   B. Được triển khai với nguồn việ trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mĩ.

   C. Có mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh.

   D. Diễn ra khi Pháp mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1-1959) và lần thứ 21 (tháng 7-1973)?

   A. Con đường giải phóng miền Nam là tiến công bằng bạo lực cách mạng.

   B. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang.

   C. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng.

   D. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao.

Câu 34: Nội dung nào say đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

   A. Hoàn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do xô viết kiểm soát.

   B. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh công-nông.

   C. Hai giai câp chủ lực của cách mạng đoàn kết, trưởng thành trong chiến đấu.

   D. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Câu 35: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

   A. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vô sản hoá.

   B. Có sự kết hợp giữa lí luận giải phóng dân tộc và phong trào công nhân trên cả nước.

   C. Chủ trương vô sản hoá của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

   D. Sự phát triển của phong trào công nhân với một chính đảng vô sản lãnh đạo thống nhất.

Câu 36: Ở Việt Nam, từ đầu thế kỉ XX đến năm 1945, chống đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào dân tộc dân chủ vì một trong những lí do nào sau đây?

   A. Thực dân câu kết với phong kiến tay sai để áp bức dân tộc.

   B. Chỉ có thể chống phong kiến khi lật đổ chế độ thực dân.

   C. Mâu thuẫn giữa các giai cấp trong xã hội không sâu sắc.

   D. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để.

Câu 37: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

   A. Giải quyết thành công mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa.

   B. Đóng góp vào sự nghiệp chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

   C. Đóng góp vào cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa.

   D. Lật đổ chế độ phong kiến và xoá bỏ được mọi tàn dư của chế độ cũ.

Câu 38: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng Cuba năm 1959 đều

   A. được lãnh đạo bởi những lực lượng xã hội tiên tiến.

   B. chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập.

   C. xoá bỏ được ách áp bức của chủ nghĩa thực dân mới.

   D. có nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến để đòi tự do dân chủ.

Câu 39: Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) và thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không” (1972) ở Việt Nam đều cho thấy

   A. ý nghĩa của trân phản công lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

   B. sức mạnh của quân chủ lực khi tấn công vào tổ chưc phòng ngự mạnh của đối phương.

   C. vai trò của trận quyết chiến có ý nghĩa xoay chuyển cục diện chiến tranh.

   D. giá trị của trận quyết chiên chiến lược đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

Câu 40: Trong những năm 20 của thê kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin vì một trong những lí do nào sau đây?

   A. Đây là lí luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại tự do cho con người.

   B. Giai cấp công nhân đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất phong trào dân tộc.

   C. Đây là lí luận kết hợp giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

   D. Các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhu cầu phát triển về lí luận.    

  

CÙNG CHUYÊN MỤC:

1. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: Ngữ văn
2. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Môn: Ngữ văn
3. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Môn: Ngữ văn
4. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: Toán - Mã đề: 101
5. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Môn: Toán - Mã đề: 102
6. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Môn: Toán - Mã đề: 102
7. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: Tiếng anh - Mã đề: 415
8. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Môn: Tiếng anh - Mã đề: 401
9. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Môn: Tiếng anh - Mã đề: 404
10. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: Lịch sử - Mã đề: 323
11. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Môn: Lịch sử - Mã đề: 318
12. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Môn: Lịch sử - Mã đề: 323
13. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: Địa lí - Mã đề: 323
14. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Môn: Địa lí - Mã đề: 319
15. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Môn: Địa lí - Mã đề: 304
16. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Môn: GDCD - Mã đề: 304
17. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, Môn: GDCD - Mã đề: 301
18. Đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, Môn: GDCD - Mã đề: 304

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook