Thầy cô kiến thức thâm sâu
Học sinh chăm chỉ bước đầu thành công.

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

 Đây là đề cương ôn tập kiểm tra giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, môn tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng). Phần trắc nghiệm các em vào làm Online và xem lại đáp án để tự ôn tập, phần thực hành thầy sẽ hướng dẫn trực tiếp trên phòng máy. Chúc các em ôn tập tốt!

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Từ bài 10 đến bài 20, mỗi bài 10 câu)

Trắc nghiệm: Bài 10-Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin
Trắc nghiệm: Bài 11-Cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 12-Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 13-Cơ sở dữ liệu quan hệ
Trắc nghiệm: Bài 14-SQL-Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Trắc nghiệm: Bài 15-Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 16-Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Trắc nghiệm: Bài 17-Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
Trắc nghiệm: Bài 18-Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá
Trắc nghiệm: Bài 19-Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng
Trắc nghiệm: Bài 20-Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài

B. PHẦN THỰC HÀNH (Sử dụng phần mềm HeidiSQL)
Nội dung thực hành:

 - Tạo lập cơ sở dữ liệu
 - Tạo lập cấu trúc bảng (2 bảng)
 - Tạo khoá chính, khoá ngoài cho các bảng
 - Lưu cấu trúc bảng
 - Nhập dữ liệu cho các bảng

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

1. Tạo CSDL có tên là mymusic
2. Tạo cấu trúc của bảng nhacsi như sau: Nhacsi(idNhacsi, tenNhacsi)
 - Tạo khoá chính cho bảng nhacsi
 - Lưu lại cấu trúc của bảng nhacsi
 - Nhập dữ liệu cho bảng nhacsi như bên dưới:
3. Tạo cấu trúc của bảng bannhac như sau: bannhac(idBannhac, tenBannhac, idNhacsi)
 - Tạo khoá chính cho bảng bannhac
 - Tạo khoá ngoài cho bảng bannhac
 - Lưu lại cấu trúc của bảng bannhac
 - Nhập dữ liệu cho bảng bannhac như bên dưới:

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

1. Tạo CSDL có tên là quanli_SV
2. Tạo cấu trúc của bảng lop như sau: lop(maLop, tenLop, GVCN)
 - Tạo khoá chính cho bảng lop
 - Lưu lại cấu trúc của bảng lop
 - Nhập dữ liệu cho bảng lop như bên dưới:
3. Tạo cấu trúc của bảng sinhvien như sau: sinhvien(maSV, hotenSV, Phai, Ngaysinh, Diachi, Dienthoai, maLop)
 - Tạo khoá chính cho bảng sinhvien
 - Tạo khoá ngoài cho bảng sinhvien
 - Lưu lại cấu trúc của bảng sinhvien
 - Nhập dữ liệu cho bảng sinhvien như bên dưới:

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3

1. Tạo CSDL có tên là QL_Banhang
2. Tạo cấu trúc bảng khachang như sau: khachhang(maKH, hotenKH, diachi, dienthoai)
 - Tạo khoá chính cho bảng khachhang
 - Lưu lại cấu trúc của bảng khachhang
 - Nhập dữ liệu cho bảng khachhang như bên dưới:
3. Tạo cấu trúc bảng hoadon như sau: hoadon(maHD, ngaylapHD, ngaynhanhang, maKH)
 - Tạo khoá chính cho bảng hoadon
 - Tạo khoá ngoài cho bảng hoadon
 - Lưu lại cấu trúc của bảng hoadon
 - Nhập dữ liệu cho bảng hoadon như bên dưới:

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 4

1. Tạo cơ sở dữ liệu có tên là quanli_QH_TTP
2. Tạo cấu trúc bảng tinh_thanhpho như sau: tinh_thanhpho(matinh_thanhpho, tentinh_thanhpho)
 - Tạo khoá chính cho bảng tinh_thanhpho
 - Lưu lại cấu trúc của bảng tinh_thanhpho
 - Nhập dữ liệu dữ cho bảng tinh_thanhpho như bên dưới:
3. Tạo cấu trúc bảng quan_huyen như sau: quan_huyen(maquan_huyen, tenquan_huyen, matinh_thanhpho)
 - Tạo khoá chính cho bảng quan_huyen
 - Tạo khoá ngoài cho bảng quan_huyen
 - Lưu lại cấu trúc của bảng quan_huyen
 - Nhập dữ liệu cho bảng quan_huyen như bên dưới:

CÙNG CHUYÊN MỤC:

✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ II, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra cuối kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Cuối kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 2 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra giữa kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112
☎ Đề cương ôn tập kiểm tra, Giữa kỳ I - Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 111
✔ Đề kiểm tra TX 1 - Học kỳ I, Năm học: 2023-2024, Môn: Tin học 11, Mã đề: 112

XEM THÊM:

1. Lý thuyết tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
2. Thực hành tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
3. Gợi ý trả lời SGK tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
4. Trắc nghiệm tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
5. Bài giảng điện tử tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)
6. Kiểm tra tin học 11 (Sách kết nối tri thức - Định hướng tin học ứng dụng)

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Thực hành tin học 10-Sách Kết nối tri thức, Bài thực hành số 16-Vẽ miếng dưa hấu có văn bản

Yêu cầu: Vẽ miếng dưa hấu như hình 14.7. Đây là phần luyện tập câu 3, sgk tin học 10 trang 81 (sách Kết nối tri thức).

Học Online!

-Học sinh nộp bài
-Học sinh xem điểm
-Video bài giảng lý thuyết
-Học sinh làm việc theo nhóm
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Học sinh làm bài trắc nghiệm Online
-Video hướng dẫn làm bài tập thực hành

Tin học 10-kntt

-Kiểm tra tin học 10 - kntt
-Lý thuyết tin học 10 - kntt
-Thực hành tin học 10 - kntt
-Trắc nghiệm tin học 10 - kntt
-Ôn bài vui nhộn tin học 10 - kntt
-Gợi ý trả lời sgk tin học 10 - kntt
-Bài giảng điện tử tin học 10 - kntt

Tin học 11, 12, TN-12

-Tốt nghiệp THPT
-Lý thuyết Python cơ bản
-Lý thuyết tin học 12
-Thực hành Python cơ bản
-Thực hành tin học 12
-Trắc nghiệm Python cơ bản
-Trắc nghiệm tin học 12

Tổng số lượt xem

Chăm chỉ chiến thắng tài năng
khi tài năng không chịu chăm chỉ.

- Tim Notke -

Bản quyền
Liên hệ
Chat Zalo
Chat Facebook